İçeriğe geç

W20 Suudi Arabistan Tebliğ

Women 20’nin beşinci yıldönümünde, dünya, eş zamanlı ve birbirine entegre bir şekilde COVID-19 salgının da tetiklediği, teknoloji devrimleri, ekonomik belirsizlik, sosyal huzursuzluk ve hızla yayılan bir küresel kriz ile karşı karşıyadır.

G20 liderleri, adil ekonomik toparlanmada, kadınların, eşit paydaşlar ve kilit ekonomik aktörler olarak, çözümün bir parçası olmalarının yolunu açmalıdırlar.

Kapsayıcılık ve çeşitlilik, krizle ve yan sonuçlarıyla baş etmek için gereken etkili politika ve iş uygulamaları için, kritik önem taşıyan karar verme sürecini zenginleştirirler.

COVID-19 salgını, G20 liderlerinin kapsayıcılık ilkesine ve kadınların ekonomik faaliyete tam ve adil katılımının daha hızlı bir ekonomik toparlanma için kritik önemde olduğunun kabulünü içeren bir toparlanmayı planlamak, G20 ekonomilerinin kaybı ortadan kaldırmaları için bir fırsattır.

Nitekim, salgın sırasında açığa çıkan ve şiddeti artan cinsiyet eşitsizlikleri, tüm toplumların dirençliliğini artırmak adına bunlarla acil olarak ilgilenme ihtiyacını fazlasıyla ortaya koymaktadır.

Bizler, Kadın 20 – Women 20 2020’nin (W20) temsilcileri olarak, G20 liderlerine iki tavsiye seti sunan bir bildiriyi yayınlamış bulunuyoruz.

Birinci set, COVID-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için gereken kilit tedbirlerin altını çizmektedir.

İkincisi ise, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesini destekleyerek G20 devletlerinin BM Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini, SDG’leri (Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini) ve böylelikle güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme amacını elde etmesine destek olacaktır.

Ekonomik Kalkınmayı Destekleyici Kilit Tedbirler:

G20 liderleri derhal:

 1. Kadınların, özel ve kamu sektörlerdekiler dâhil olmak üzere, ulusal ve küresel siyasi ve ekonomik kurumlarda tüm karar verme düzeylerinde eşit temsili sağlamalıdır.
 2. Salgını takip eden toparlanma tedbirlerinin cinsiyeti kapsayıcı bir iş gücünü teşvik etmesini sağlamak için, cinsiyet etki değerlendirmesiyle desteklenen, cinsiyete duyarlı bütçelemeyi benimsemelidir.
 3. İş yaratmak ve ekonomik dirençliliği geliştirmek için sosyal altyapıya ve bakım konusuna önemli ölçüde yatırım yapın:
 • Çocuklar, bakıma muhtaç kişiler ve yaşlılar için ucuz ve kaliteli bakım hizmeti sağlayın.
 • Yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanması ve bunlara eşit erişimi artırın
 • Çevrimiçi de dâhil olmak üzere, kadınların ve kız çocuklarının eğitime ve özellikle teknik ve mesleki öğretim, e-beceriler ve yaşam boyu öğrenmeye ulaşmalarını sağlayın.
 1. Tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlara, serbest çalışanlara ve gelişmekte olan ülkelerde savunmasız gruplara özel itina etmek suretiyle, kayıtlı ve kayıt dışı ekonomide tüm çalışanlar için uygun sosyal güvenlik ve emeklilik kapsamı sağlayın ve alternatif istihdam modelleri için koruma mekanizmaları geliştirin.
 2. Başta e-ticaret ve dijital ekonomi olmak üzere, kadınların mülkiyetindeki işletmelerin açılışını, büyütülmesi ve sürdürülebilirliğin destekleyerek kadınların girişimcilik ve yenilik ekosistemlerine katılımını teşvik etmeye yönelik eylem planları geliştirmeli ve fonlamalıdır.
 3. Altyapıya yatırım yaparak, hızlı bağlantı sağlayarak özellikle uzak ve kırsal alanlarda dijital teknolojiye erişimlerini arttırın ve kadınların ve kız çocuklarının dijital becerilerini iyileştirmeye yönelik eğitimler geliştirin.
 4. Kamusal ve özel finansal kuruluşlar ve bankalarla ortaklıklar yaparak, kadınların finansal hizmetlere ve bankalara erişimini artırmak için yenilikçi ve kolaylıkla erişilebilir dijital finansal ürünler geliştirilmesini sağlayın.
 5. Salgının seyri hakkında cinsiyete göre ayrılmış verilerin araştırılmasını ve verilerin toplanmasını için fon ayırın.

Kadınların Uzun Vadeli Ekonomik Güçlendirilmesine Yönelik Kilit Tedbirler:

Bizler, Women 20 2020’nin temsilcileri olarak, G20 liderlerini cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik önceden verilmiş olan G20 taahhütleri doğrultusunda hareket etmeye ve Brisbane 25×25 taahhüdüne yönelik ulusal cinsiyet eşitliği planlarının uygulama temposunu hızlandırmak için acil tedbirler almaya davet ediyoruz. G20 liderlerinin, G20’nin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme amacını sağlamasını zayıflatabilecek, kadınlar için ekonomik fırsatlardaki belirgin şekilde var olan sert dengesizlikleri düzeltecek aşağıdaki tavsiyeleri benimsemelerini istiyoruz:

Yasal ve Sosyal Reformlar hakkında

 1. Cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve şiddetin tüm biçimlerine son verin ve cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yasal ve sosyal reformları yürürlüğe koyun.
 • Tüm alanlarda kadınlara karşı ayrımcılığın tüm biçimlerini sorgulayın bunların üstesinden gelmek için düzenleyici ve yasal ve sosyo-kültürel engelleri ortadan kaldırın. Bu, işe girişe ve terfiye, finansal hizmetlere, girişimciliğe, iş dünyasına ve miras ve malvarlığına adil erişimi içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir.
 • Sosyal medyada ve diğer iletişim biçimlerinde cinsiyete dayalı şiddetin ve tacizin üstesinden gelmeye yönelik tedbirler dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, hesap verebilirlik ve destek mekanizmaları geliştirerek cinsel tacizin ve kadına karşı şiddetin kökünün kazınmasını taahhüt edin.
 1. Kadınların tam ekonomik potansiyellerine ulaşmalarını engelleyen, erkeklerin bakıcılık sorumluğu da dâhil olmak üzere, önyargı içeren sosyal normlar ve cinsiyet rollerinde dönüşüme olanak verebilecek tüm politika kaldıraçlarını ve siyasi iradeyi kullanın.
 • Siyaset, iş dünyası, teknoloji ve girişimcilik de dâhil olmak üzere, tüm şekillerde ortaya çıkabilecek cinsiyetçi ve bilinçsiz önyargıyı ortadan kaldırmaya yönelik cinsiyet eşitliği hedefleri ve çabaları hakkında eğitimi destekleyin ve farkındalık yaratın.

Kapsayıcı Karar Verme hakkında

 1. Kamuda siyasi kararlarında cinsiyet eşitliğini sağlayın.
 • Siyasette ve politika oluşturmada kadınların adil erişimini ve temsilini sağlayın. Bu, yurtiçi, bakanlık, uluslararası ve diğer kamu pozisyonlarda 2030’a kadar cinsiyet eşitliğinin sağlamak için hedeflerin veya kotaların uygulanmasını içerir.
 • Kültür ve yapılardaki cinsiyet önyargısını değiştirmek ve liderlik pozisyonlarında kadınları destek vermek için kapsamlı programlar fonlayın.
 1. 2030’a kadar kamuya açık ve borsaya kayıtlı şirketlerin yönetim kurullarında, tam cinsiyet eşitliği sağlamaya yönelik hedefler ve kotalar dâhil olmak üzere, gerekli adımları atarak ve karar verme pozisyonlarında cinsiyet eşitliğini sağlayan işverenler için teşvikler sunarak iş dünyasında kadın karar vericilerin sayısını artırın.

Adil İşgücü Kapsayıcılığı Hakkında

 1. Ucuz, kaliteli ve profesyonel çocuk bakımı ve uzun süreli bakım için kamusal fonlamayı artırın, böylece 2030’a kadar bu hizmetlere işgücü piyasasında bulunan veya piyasaya yeniden giren tüm kadınların ulaşılabilmesini sağlayın.
 2. Bakıcılık ortak sorumluluğunu özendirmek ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi için, ikinci bakıcının devredilemez hak kazanımları dâhil olmak üzere, 2030’a kadar zorunlu ücretli ebeveyn izin planları konusunda politikalar geliştirin.
 3. Kadınların ve kız çocuklarının en azından ilk ve orta öğrenime erişimini ve katılımını sağlamak üzere, eğitim altyapısına yatırım yapın ve kadınların kaliteli istihdama ulaşmayı güvence altına alabilmesi için, çevrimiçi veya diğer şekillerdeki, teknik ve mesleki eğitimini, dijital becerilerini ve yaşam boyu öğrenmelerini destekleyin.
 4. Ücretsiz bakımın ve ev işlerinin tanınması, azaltılması, yeniden dağıtılması ve ekonomiye tahminî katkısının değerinin ölçülmesi dâhil olmak üzere, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyum sağlamak amacıyla gelir, ücretler, emeklilik aylıkları ve diğer kazançlardaki cinsiyetler arası farklarını kapatmak üzere bakıcılığı adil ödemeyle değerlendirecek ölçümlemeler getirin.
 5. Başta kadınların fazla temsil edildiği kayıt dışı sektör olmak üzere, tüm iş biçimleri için, uygun teminat sağlamak amacıyla alternatif istihdam modellerine ilişkin sosyal koruma mekanizmaları geliştirin ve uygulayın.
 6. 2025’e kadar Aile Sorumlulukları Olan Çalışanlar hakkında 156 sayılı, Evde Çalışanlar hakkında 189 sayılı ve İş Dünyasında Şiddet ve Taciz hakkında 190 sayılı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmelerini onaylayın.

Adil Finansal Kapsayıcılık hakkında

 1. Kadınların finansa erişimini artırmak için kamu ve özel finansal kurumlarda dijital araçlar ve mikrofinans dâhil olmak üzere yenilikçi ve kolaylıkla erişilebilir finansal çözümler ve ürünler geliştirin ve destekleyin.
 2. Kadınların finansal okuryazarlığını, becerilerini, güvenini ve girişimcilik kapasitesini iyileştirmek üzere, özellikle dezavantajlı kadınlar ve kız çocukları için, finansal eğitim programları geliştirin ve destekleyin.
 3. Kamu ve özel finans kuruluşlarını finansal sonuçlar ve yatırım kararı verme sürecindeki farklı cinsiyet uygulamalarını anlamak amacıyla cinsiyete göre ayrılmış veriler toplamakla görevlendirin.

Adil Dijital Kapsayıcılık Hakkında

 1. Uzak ve kırsal alanlarda da dâhil olmak üzere, altyapıyı iyileştirerek, kadınların etkinleştirilmiş ve güvenli bir ortamda dijital erişimini güvenceye alan, dijital becerilerini iyileştirecek, STEM öğrenimine ve eğitimine erişimlerini sağlayacak ve Yapay Zekâ (AI) ve diğer dijital teknolojiler konusunda cinsiyet açısından hassas etik yönergeler geliştirin.
 2. STEM eğitimleri ve çalışma imkanları için kamu ve özel sektörde fonlama ve teşvikler sağlayarak kadınların STEM öğrenimini ve istihdamını sağlayın. Teknoloji kuruluşlarının ve şirketlerin kadınları dijital teknolojilerin araştırılması, tasarlanması ve geliştirilmesine dâhil etmelerini talep edin.
 3. İşlere, becerilere ve büyümeye olan talepte AI ve teknolojinin öncülük ettiği değişimlerde kadınlara olan etkiyi izleyerek dijital ekonomiyi ölçmek üzere cinsiyet merceği uygulayın.

Kadınların Girişimciliği Hakkında

 1. Kadınların girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerine katılımını güçlendirmek ve kapasitelerini geliştirmek amacıyla finansal destek sağlayacak politika çerçevesi ve eylem planları geliştirin ve eğitimler ve programlar uygulamaya koyun.
 2. E-ticaret ve STEM’de de dâhil olmak üzere, kadınların sahip olduğu veya yönettiği şirketlerin sayısını artırmak için teşvikler ve hedefe yönelik programlar sunun.
 3. Tüm varlık sınıflarında karar vericilerin süreçlerine cinsiyet merceğini dâhil etmek için yatırımcı camiasını teşvik edin ve kadınların sermayeye erişim fırsatını artırmak için kredilerde karar vericilerin ve yatırımcıların (kadın melek yatırımcılar ve girişim sermayedarları dâhil) cinsiyete duyarlı bakışla kadın şirketlerinin finansal gelişimini desteklemelerini sağlayın.
 4. Satın alma, uluslararası ticaret ve e-ticaret ile ilgili olarak, ulusal yıllık hedefler koyun ve kadınların sahip olduğu veya yönettiği şirketlerin piyasalara erişmesi için kapasitelerini geliştirecek ve fırsatlarını artıracak koşulları yaratın. 2030’a kadar kamunun satın almasında asgari yüzde 10 artış hedefi koyun[1]. Kadınların bu piyasalara erişimiyle ilgili yıllık ilerleme raporu hazırlayın.
 5. Uluslararası karşılaştırmaya imkan tanıyan, kadın girişimciliği konusunda kanıta dayalı politika iyileştirilmesi ve geliştirmesini sağlayabilmek amacıyla cinsiyete göre ayrılmış veriler toplayın.

G20 Hesap Verebilirliği hakkında

 1. Aşağıdaki yollarla G20 izleme ve değerlendirme çerçevelerini ve göstergelerini güçlendirmek için;
 • Her bir G20 üyesinin yıllık istihdam planı raporlamasını dayanak alan OECD ve ILO’nun Brisbane 25×25 taahhüdü hakkındaki G20 liderlerine sunduğu yıllık olarak raporu vermeye devam etmeleri çağrısında bulunun ve uygulanan politikaları ve kaydedilen ilerlemeyi sistematik olarak gözden geçirin.
 • Mevcut çok taraflı çerçevelerden ve raporlama mekanizmalarından yararlanarak, başlangıç durumunu tespit etmek, ilerlemeyi ölçmek ve G20 bildirileri ve tebliğleri ile ortaya çıkarılmış cinsiyet eşitliği ile ilgili taahhüt ve hedefler hakkında rapor vermek üzere OECD’yi karşılaştırılabilir, cinsiyete göre ayrılmış G20 verileri sunmaya çağırın.

[1]Her bir ülke için kendi başlangıç durumuna göre iyileşmede asgari %10 artış.

W20 Suudi Arabistan Tebliği‘ni PDF formatında indirmek için linki tıklayın.

Tarih:W20 Deklerasyonları