İçeriğe geç

W20 Endonezya Bildirisi 2022

WOMEN 20 (W20) 2022 BİLDİRİSİ

Women 20 2022 (W20), G20 liderlerine, kadınların ve kız çocuklarının 2022 G20 Dönem Başkanlığının ‘Birlikte İyileşelim, Daha Güçlü İyileşelim’ temasının merkezinde yer almasını sağlamaları çağrısında bulunmaktadır.

W20, G20 liderlerini şunları yapmaya teşvik ediyor:

 • 2021 G20 Liderler Bildirgesi’nde yer alan ve Roma Yol Haritası olarak da anılan “Brisbane Hedefine Doğru ve Ötesinde G20 Yol Haritası”nı uygulama, kadın istihdamının niceliğini ve kalitesini artırma taahhütlerini yerine getirme.
 • Eylem için en iyi alanları gösterecek ve kanıta dayalı politika oluşturmayı geliştirecek hem veri saydamlığını hem de performans izlemeyi kapsayan bir G20 Toplumsal Cinsiyet Veri Ağı ve W20 Sonuç Gösterge Paneli oluşturmak.
 • Kadınların aileleri, toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerini artırmak ve G20 ülkelerinde ve ötesinde eşitliği sağlamak için bütün devlet yaklaşımını kullanarak insan hakları anlaşmaları doğrultusunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eşitlik Ulusal Stratejileri (NSGEE) geliştirmek veya iyileştirmek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve kız çocuklarının tüm farklılıklarıyla – kırsal kesimdekiler ve engelliler de dahil olmak üzere – dahil edilmesi ve güçlendirilmesi G20 ülkeleri için dayanıklılık yaratan güçlü sosyal ve ekonomik büyüme ile sonuçlanacaktır.

Beş öncelikli alanda eylem öneriyoruz:

#1. Öncelikli Alan: AYRIMCILIK YAPMAMA VE EŞİTLİK

 1. Kadınların ve kız çocuklarının eğitim, çalışma, girişimcilik, sağlık, teknoloji, enerji gibi tüm sektörlerde ve özel, kamusal ve siyasi yaşamlarında ilerlemelerini engelleyen ayrımcı yasaları, politikaları, sistemleri ve hizmetleri ortadan kaldırmak.
 2. Kadınlar için ücretsiz iş ve bakım sorumluluklarının yükünü azaltmak için destek ve altyapı sağlamak ve çocuk ve yaşlı bakımı için eşit paylaşılan ebeveyn sorumlulukları için politikalar ve teşvikler benimsemek. Cinsiyete dayalı maaş farkı için somut önlemler almak.
 3. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ortadan kaldırmak ve kadınları ve kız çocuklarını engelleyen ve onlara zarar veren toplumsal cinsiyet ön yargılarını ve normlarını tanımak ve ele almak. Fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetin cezasız kalmasını önlemek ve sona erdirmek için yasa ve yönetmelikler geliştirip uygulamak. Şiddet karşıtı yasaları benimsemek ve teşvik etmek ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) cinsel tacize ilişkin 190 sayılı sözleşmesini kabul etmek.
 4. Erkek ve kız çocukları, kadınlar ve erkekler için eğitim pedagojisini güncellemek, ön yargı ve kalıp yargıları ortadan kaldırmak ve kadın ve kız çocuklarının STEAM’e (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) ve istihdama eşit katılımını sağlamak.
 5. Dijital teknolojinin/AI (Yapay Zeka)’nin veri ve algoritmalarda yer alan ön yargıları yaratmamasını, sürdürmemesini ve güçlendirmemesini sağlamak.
 6. G20’nin ayrımcılık yapmama ve eşitlik taahhütleri ve 5 öncelikli alanda attığı adımların sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması. 

#2. Öncelikli Alan: KADINLARA AİT VE KADINLARIN LİDERLİĞİNDEKİ MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA BOYUTLU İŞLETMELER (MSMES)

 1. Kadınlara ait ve kadınların liderlik ettiği KOBİ’lerin büyümesini hızlandıracak kadın girişimci politika çerçevelerini ve ekosistemlerini teşvik etmek. Finansmana erişim (alternatif teminat sistemleri dahil) ve piyasalara erişim (kurumsal ve kamu alımları, uluslararası ticaret ve e-ticaret) sağlamak. Kadınlara ait ve kadınların liderlik ettiği KOBİ’lerin yeni ortaya çıkan fırsatlara (dijital inovasyon, yapay zeka, yeşil ve mavi teknolojiler, yeşil enerji ve STEAM) katılmaları için imkanlar ve teşvikler sağlamak.
 2. 2021’de OECD ve G20 tarafından onaylanan, şirketlere uygulanan en az %15’lik yeni küresel asgari verginin en az %1’ini kurumlara tahsis etmek, Kadınlara ait ve kadınların liderlik ettiği KOBİ’lere ve ölçek büyütmeleri finanse etmek,1,7 trilyon ABD doları tutarındaki finansman kredisi açığını kapatmak, GSYİH büyümesini ve istihdam yaratılmasını teşvik etmek.
 3. G20 Liderleri tarafından 2017 yılında başlatılan Kadın Girişimcileri Finanse Etme Girişimi’ne (We-Fi) 350 milyon ABD Doları tutarında ek finansman sağlanmak. G20 ülkelerinde We-Fi’nin Kadın Girişimciler Finans Kodu’unu uygulamak.
 4. İyi bir şekilde hazırlanan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kamu Alımları (GRPP) programlarına sahip G20 ülkeleri için, her ülkede kadınların sahip olduğu ve liderlik ettiği KOBİ’lere yönelik hedefler belirlemek ve 2032 yılına kadar alımları yılda %1 artırarak en az %10’a çıkarmak. Diğer ülkeler için, bilgi ortakları ve W20 üyeleriyle birlikte çalışarak GRPP’nin geliştirilmesini kolaylaştıracak aşama aşama bir süreç oluşturmak.

#3. Öncelikli Alan: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DAYALI SAĞLIK MÜDAHALESİ/DÜZENLEMESİ

 1. Kadınlar ve kız çocukları için sağlık hizmetlerine uygun fiyat ile erişimi artırmak. Kadınların ve kız çocuklarının sağlığını orantısız bir şekilde etkileyen bakım, yaşam koşulları, su, sanitasyon ve hijyeni içeren yeni sağlık ve refah hizmetleri oluşturmak. DTÖ/TRIPS (Fikri Hak) muafiyetleri ile aşı ve ilaçların küresel dağıtımını ilerletmek.
 2. Kadınlar ve kız çocukları için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirtilen Cinsel Üreme Sağlığı ve Hakları hizmetlerinin sağlanması: kapsamlı cinsellik eğitimi; uygun fiyatlı ve erişilebilir hizmetlerle birlikte anne ölümlerini azaltmak için doğum öncesi ve doğum sonrası bakım sağlamak. Gelişmelere yatırım yapmak ve dijital araçların (teletıp, Femtech ve hizmetler) kullanımını artırmak
 3. Gelecekteki tüm tıbbi araştırmaların, biyolojik ve sosyal farklılıkları tanıyıp hem erkekleri hem de kadınları içermesini gerekli kılmak. Tüm çeşitlilikleriyle kadınlara ve kız çocuklara yönelik ek tıbbi araştırmalara ve teknolojiye yatırım yapmak.
 4. Kadınları tıbbi araştırmalar, sağlık ürünleri ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında tüm karar alma ve liderlik seviyelerine dahil etmek. Üst düzey karar alma mekanizmalarında %50 oranında kadın bulunmasını garanti altına almak ve sağlık sektöründe kadın liderlerin gelişimini desteklemek.
 5. Kadın istihdamının bu sektörde baskın olduğunun bilinciyle, daha fazla esneklik ve eşitlik yaratmak için sağlık çalışanlarına yönelik kayıtlı istihdam avantajlarının artırmak. 

#4. Öncelikli Alan: KIRSAL KESİMDEKİ KADINLAR

 1. Kırsal kesimdeki kadınların ekonomiye anlamlı bir şekilde katılımı için erişimdeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve tarımla uğraşan kadınlar için eşitsizliklere daha fazla odaklanmak: 2030 yılına kadar kırsal alanlardaki kapsayıcı altyapı yatırımlarını %25 artırmak, kadınların ulaşım, su, elektrik, temiz enerji, tarımsal girdiler ve sübvansiyonlar, bağlanabilirlik, dijital hizmetler, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak.
 2. Kırsal kesimdeki kadınların yeşil ve mavi ekonomileri inşa edebilmeleri için kaynaklar (arazi ve varlıklara eşit erişim, kontrol, yönetim ve mülkiyet hakları dahil olmak üzere) ve finansman üzerinde eşit haklara sahip olmalarını sağlamak. 2030’a kadar G20 çapında toplumsal cinsiyete duyarlı biyoçeşitlilik, iklim eylemi ve uyum tedbirleri ve yeşil beceri programları geliştirmek ve bunlara yatırım yapmak.
 3. Kırsal kesimdeki kadınların yaşam hedeflerini ve ihtiyaçlarını destekleyen ve ilerleten dijital teknolojilere erişim ve kullanım sağlamak: internet ve mobil para, dijital ve finansal okuryazarlık, içerik ve hizmetler, emniyet ve güvenlik endişeleri. 2030 yılına kadar düşük ve orta gelirli ülkelerdeki mobil internet cinsiyet farkını yarıya indirmek[1], dijital cinsiyet farkını kapatmaya yönelik girişimlere yapılan özel sektör yatırımını eşleştirmek ya da aşmak ve dijital dönüşümle ilgili tüm resmi kalkınma yardımlarında (ODA) toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygın hale getirmek, özellikle kırsal kesimdeki kadınların karar alma süreçlerine katılımını sağlamak.

#5. Öncelikli Alan: ENGELLİ KADINLAR

 1. İşverenlerin, engelli kadınların işgücüne katılımını teşvik etmek için makul düzenlemeler yapmasını zorunlu kılmak. Bu, kamu sektöründe engelli bireylerin işe alınması ve işte tutulması için %3’ten az olmamak üzere cinsiyete göre ayrıştırılmış kotaların zorunlu kılınmasını ve özel sektör şirketlerinin engelli bireylere kolaylık sağlamaları için ek avantajlar ve teşvikler (vergi muafiyetleri ve teşvikler gibi) sağlanmasını içermektedir.
 2. Engelli bireyler için toplu taşıma, binalara erişim, eğitim, istihdam, sivil, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda eşit fırsatlar için güvenli (toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizden arınmış) ve erişilebilir altyapı sağlamak. Dijital teknoloji çözümleri ve bağlanabilirlik sağlamak. Engelli kadınları ve kız çocuklarını bu çözümlerin karar alma, tasarlama ve uygulama süreçlerine dahil etmek ve engelli bireylere yönelik kalıp yargıları azaltmak için kadınları da kapsayan eğitim kampanyaları başlatmak.
 3. Engelli kadınları teknoloji, yapay zeka ve iletişim konularında eğitmek. Öğrenmek, çalışmak ve gelişmek için daha erişilebilir alanlar yaratılmasına yardımcı olmak üzere eğitimcileri, hükümet liderlerini, ön saf ve acil durum çalışanlarını ve özel sektörü eğitmek ve iş yerinde engellilerle ilgili klişeleri azaltmak için eğitim kampanyaları başlatmak. İnsan haklarını ve engelli bireylerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarını korumak.

Aşağıda, W20 tavsiyeleri genelinde etkiyi artırmak için odaklanılacak 7 önemli başlık yer almaktadır:

 • Buna bağlı olarak, G20 liderlerini Politika, İnsan, Altyapı, Performans İzleme ve Veri alanlarındaki 7 ilkeye ilişkin tavsiyeleri benimsemeye teşvik ediyoruz.

W20 2022 Enablers on Advancing Women W20 2022 Kadınların İlerlemesine Yönelik İlkeler
Policy

Removing discriminatory policies and developing those with sex- disaggregated data, considering implications on women and girls

Politika

Ayrımcı politikaların kaldırılması ve kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerle geliştirilmesi

People – Education

Equipping women and girts with the right skills to be empowered and educating societies to eliminate biases and stereotypes

İnsanlar – Eğitim

Kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek için doğru becerilerle donatmak ve toplumları ön yargı ve kalıp yargıları ortadan kaldırmak için eğitmek

People – Labor & Leadership Participation

Addressing disadvantages women face in the workforce to increase participation rate such as gender pay gap. access to benefits in the formal sector, representation in decision-making roles

İnsanlar – İşgücü ve Liderlik Katılımı

Katılım oranını artırmak için kadınların iş gücünde karşılaştığı cinsiyete dayalı maaş farkı, resmi sektördeki sosyal haklara erişim, karar alma rollerinde temsil gibi dezavantajların ele alınması

Infrastructure – Non-Digital

Increasing access for women and girls to resources, finance (incl ownership of land), healthcare and services; and tailored ones for rural women and women and girls with disabilities

Altyapı – Dijital Olmayan

Kadınların ve kız çocuklarının kaynaklara, finansmana (arazi mülkiyeti dahil), sağlık hizmetlerine ve hizmetlere erişiminin artırılması; kırsal kesimdeki kadınlar ile engelli kadın ve kız çocukları için özel hizmetlerin sağlanması

Infrastructure – Digital

Increasing access to digital investments (e g., Femtech) and digital technologies (eg., mobile internet or internet-enabled devices)

Altyapı – Dijital

Dijital yatırımlara (örn. Femtech) ve dijital teknolojilere (örn. mobil internet veya internet erişimli cihazlar) erişimin artırılması

Performance Monitoring

Solving for rigorous monitoring of performance indicators of women- centered initiatives relative to targets/milestones

Performans İzleme

Kadın merkezli girişimlerin performans göstergelerinin hedeflere/kilometre taşlarına göre titizlikle izlenmesi için çözüm üretilmesi

Data Transparency

Increasing visibility on gender-centric data to allow for better research and decision making

Veri Saydamlığı

Daha iyi araştırma ve karar almaya olanak sağlamak için toplumsal cinsiyet merkezli verilerin görünürlüğünün artırılması

G20 üye ülkeleri şimdi harekete geçmeye ve uygulanacak eylemler için açık bir gündem kurmaya çağırıyoruz. Cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler toplanmalı, ilerlemeler izlenip analiz edilmeli ve G20’nin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik taahhütleri konusunda sorumluluk sağlanmalıdır.

ŞİMDİ KONUŞMA ZAMANI.

[1] 2022’de kadınların mobil internet kullanma olasılığının erkeklere göre %16 daha düşük olduğu bir dayanağa göre

 

Daha fazla bilgi için W20 Indonesia Communique 2022 linkini tıklayın

Kategori:W20 Deklarasyonları